X
تبلیغات
زولا
فردی تصمیم گرفت خانه ی کوچکی بخرد، پولش را نداشت منصرف شد. تصمیم گرفت یک اتوموبیل بخرد، پولش را نداشت منصرف شد. تصمیم گرفت یک مسافرت برود، پولش را نداشت منصرف شد.... تصمیم گرفت به سر و وضعش برسد، پولش را نداشت منصرف شد. تصمیم گرفت خوب باشد، دیگر عادتش شده بود، دست در جیب خالیش کرد و منصرف شد.