یعنی تو عمرم بازی قشنگتر از بازی دیشب ندیدم

یه بازی صد در صد باخترو داشتیم میبردیم، فوق العاده بود

حقشون بود ببرن به خدا

یعنی میشه امشب والیبالمون صعود کنه