تقدیر تقویم انسان‌های عادیست و تغییر تدبیر انسان‌های عالی......... .


نوروز به همگی دوستان مبارک باد.