بس که زندگی نکردیم             

                       وحشت از مردن نداریم