اومدم یه مطلب بزارم

از بس اومدن تو اتاق و رو مخم راه رفتن دیونم کردن

چه زندگیه